Damir Valić

dr. sc.

Damir Valić rođen je u Splitu 09. listopada 1976. godine. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 1995/1996. god. upisao je studij prof. biologije, koji je završio 2001. Iste godine upisao je poslijediplomski studij Molekularna i stanična biologija na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2006. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Filogenija riba iz podporodice Leuciscinae (Teleostei: Cyprinidae) na temelju analize jezgrenih i mitohondrijskih gena” obranio je 15. srpnja 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu (mentori: dr. sc. Emin Teskeredžić i prof. dr. sc. V. Besendorfer) i time stekao akademski stupanj doktora znanosti. Zaposlio se u lipnju 2001. kao znanstveni novak u Laboratoriju za akvakulturu na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a od travnja 2004. zapošljava se u Zagrebu kao znanstveni novak u Laboratoriju za istraživanje i razvoj akvakulture Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković. Od ožujka 2021. radi kao znanstveni suradnik u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković.

Godine 2013. Damir Valić izabran je u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika. Aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, poslijediplomski specijalistički studij, predmet: Primijenjena forenzika riba (2014-2017); te dodiplomski studij, izborni predmet: Ribarstvo (2016–2021).

Kao voditelj je od 2015.-2021. za Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva vodio „Provođenje Programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu, Grupa C – ribolovno područje Kupa“, 1.260.000,00 kn; kao i za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za Hidroelektrane, PP HE ZAPAD, HE Gojak – glavna elektrana: 2015., 2017., 2019.-2021. vodio je „Monitoring riba u akumulaciji prema posebnim uvjetima iz dozvole“, 300.000,00 kn;

Kao suradnik je od 2001. bio uključen na 15-tak znanstvenih projekata, od koji su još dva aktivna HRZZ projekta: IP-2019-04-2636 – Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu (METABIOM – voditeljica dr. sc. Zrinke Dragun) i IP-2020-02-8502 – Integrirana procjena odgovora akvatičkih organizama na izloženost metalima: ekspresija gena, bioraspoloživost, toksičnost i biomarkerski odgovori (BIOTOXMET – voditeljica dr.sc. Vlatka Filipović Marijić). Suradnik je i na aktivnom  Interreg projektu s Italijom 10248782 – Blue technology – Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea (InnovaMare, voditelj dr.sc. Neven Cukrov).

U 2014 je bio član organizacijskog odbora za International scientific workshop ”Influence of active mines on freshwater ecosystems” na IRB-u. Član je Hrvatskog ihtiološkog društva, Hrvatskog botaničkog društva, znanstvenog vijeća Zavoda za istraživanje mora i okoliša IRB-a, organizacijskog odbora ZS3V na IRB-u u 2011. Koautor je dva nagrađena postera na međunarodnim kongresima; održao je pozvano predavanje „Farmed Sea Bass (Dicentrarchus labrax) in Eastern Adriatic: Seasonal and regional differences in parasitofauna“na AQUA 2102 Global Aquaculture, Securing our future, Pragu, Češka. Recenzent je za devet međunarodnih znanstvenih časopisa (Science of the Total Environment, Applied Ecology and Environmental Research, Croatian Journal of Fisheries, African Journal of Biotechnology, Diversity, Journal of Marine Science and Engineering, Sustainability, Water i Hydrobiologia). Član je  Reviewer Board Member za časopis Fishes (ISSN 2410-3888) te je član Editorial Boarda za časopis Research International Journal of Energy & Environmental Sciences. Evaluator je za nacionalne znanstvene projekte – Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia. Član je povjerenstva za pisanje Zakona o slatkovodnom ribarstvu kao i povjerenstva za planove upravljanja pri Ministarstvu poljoprivrede. Posjeduje LabANIM tečaj za rad s laboratorijskim životinjama, stalni je sudski vještak te voditelj i mentor doktoranda Tomislava Kralja.

Koautor je poglavlja u knjizi, objavio je preko 200 znanstvenih, stručnih radova i studija, 27 izvorna znanstvena rada citirana u bazi podataka WOS, 188 citata, h-index=8. Sudjelovao je na više od 50 domaćih i međunarodnih konferencija.

Područje znanstvenog rada: dijagnostika bolesti morskih i slatkovodnih riba; citogenetička i molekularna istraživanja slatkovodnih riba; sistematika i filogenija slatkovodnih riba; ekologija slatkih voda; invazivne vrste te izrada ribolovno-gospodarskih studija i monitoringa,

U svom se radu koristi elektroagregatom za izlov ribe, posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice (1997), instruktor je ronjenja na dah (AIDA, 2012), ima položen tečaj za ronjenje (DIVE MASTER, 2019) te posjeduje vozačku dozvolu A i B kategorije.

Funkcija na projektu:

Voditelj je i koordinator projekta „Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša“, Ministarstva poljoprivrede RH u okviru mjere 1.3. (Partnerstvo između znanstvenika i ribara).