Snježana Kužir

prof. dr. sc.

Prof. dr. sc. Snježana Kužir rođena je 09. travnja 1969. u Zagrebu. Diplomirala je 1996. na Veterinarskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao jedna od 10% najboljih studenata, 1997. izabrana je na radno mjesto mlađeg asistenta-znanstvenog novaka na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij istog smjera. Akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekla je 2002., a 2006. akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina/veterinarska medicina. U travnju 2007. izabrana je u znanstvenog suradnika, u studenom 2008. višeg znanstvenog suradnika, u lipnju 2012. u znanstvenog savjetnika te 2019. u znanstvenog savjetnika trajno zvanje u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje veterinarske medicine. U veljači 2010. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, u rujnu 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice te u prosincu 2020. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Tijekom svog rada u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju sudjelovala je u izvođenju i unaprjeđenju nastave više predmeta u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Akademske godine 2016./2017. bila je voditelj i jedini nastavnik predmeta „Histology with general embryology“ za prvu generaciju studenta koji studiraju na engleskom jeziku. Nadalje, voditeljica je jednog predmeta („Forenzična osteologija i arheozoologija“) te suradnica na dva predmeta poslijediplomskog specijalističkog studija „Sudsko Veterinarstvo“. Uključena je kao voditeljica jednog („Komparativna morfologija kože i njenih derivata u kralježnjaka“) i suradnik na dva predmeta doktorskog studija iz Veterinarskih znanosti.

Bila je komentorica na jednom, mentorica pri izradi 16 završnih diplomskih radova te dva studentska rada nagrađena Dekanovom nagradom. Osim završenog tečaja iz vještina držanja nastave „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“, kao i „Tečaja za e-učenje – LMS sustav“, završila je i druge tečajeve koji unaprjeđuju njen nastavno-stručni rad te dobila međunarodne stipendije. Tijekom pandemije i prijelaza na online nastavu sudjelovala je u brojnim webinarima tematski vezanim na poboljšanje nastavnih aktivnosti.

Do sada je bila uključena (suradnica) u istraživanja vezana za tri znanstvena projekta MZOŠ i tri projekta Hrvatske zaklade za znanost. Nadalje, suradnica je na tri projekta tematski vezana uz nastavu („Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“, Digital Education in Veterinary Studies- DEVet, Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku). Unatrag četiri godine suradnik je (2014. i 2018.) ili voditelj (2015.-2017. i 2019.) projekata u okviru Potpora u znanstvenom istraživanju.

Sudjelovala je u objavi prvog E priručnika u Hrvatskoj: „3D atlas privjesnog kostura konja“ te prijevodu udžbenika McGeady, T. A., P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan (2014): Veterinarska embriologija. Naklada Slap, Zagreb. Objavila je pet poglavlja u knjizi, jedno mrežno predavanje te 32 radova indeksiranih u Scopus bazi. Objavila je 9 radova u drugim časopisima te 7 radova u zbornicima radova s domaćih i međunarodnih kongresa. Koautorica je 5 pozvanih predavanje na međunarodnim i domaćim skupovima te je sudjelovala u izradi 67 kongresnih priopćenja. Nadalje, recenzentica je u sedam znanstvenih časopisa. Aktivno sudjeluje u radu tijela fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta.

Učlanjena je u Hrvatsku veterinarsku komoru, Hrvatsko društvo morfologa, Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva te Hrvatsko ekološko društvo. Aktivni je član European Association of Veterinary Anatomists i International Society of Education in Animal Sciences.

Funkcija na projektu:

U sklopu projekta „Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša“ sudjeluje u analizi poremećaja rasta i razvoja te praćenju pojavnosti tumora na dostavljenim primjercima riba. Sudjelovat će i u širenje znanja i dobivenih rezultata istraživanja.